zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej na temat polityki prywatności.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego dominteligentny.ipp.com.pl

1. Wstęp i postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www https://dominteligentny.ipp.com.pl/, prowadzonego przez IPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036, NIP 526-27-09-819; KRS 0000168495; REGON 015512820, dalej jako IPP.
2. Regulamin określa kwestie działania sklepu oraz składania zamówień.
3. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się IPP należy spełniać następujące wymagania techniczne:

(1) posiadanie komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Tryb postępowania reklamacyjnego:

a) reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez IPP oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w paragrafie 19 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

- pisemnie na adres: aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-36 Warszawa;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@dominteligentny.ipp.com.pl;

b) zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
c) ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie

Zamawiający – każda osoba dokonująca zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www https://dominteligentny.ipp.com.pl/.
Zalogowany – osoba, która zarejestrowała się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu.
Administracja Sklepu – osoby wyznaczone przez IPP do zarządzania Sklepem.
Integratorzy – każda osoba, która zarejestrowała się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie i została dodana do specjalnej grupy przez administrację Sklepu.
IPP – IPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036, NIP 526-27-09-819; KRS 0000168495; REGON 015512820 właściciel sklepu internetowego pod adresem: https://dominteligentny.ipp.com.pl/.
Sklep – sklep Internetowy prowadzony przez IPP pod adresem: https://dominteligentny.ipp.com.pl/.
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzającego do zawarcia umowy sprzedaży określonej grupy produktów za pośrednictwem strony Sklepu.
Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Sklepu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a IPP za pośrednictwem Sklepu.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

§2 Zamówienia

1. Aby dokonać zamówienia produktów oferowanych w Sklepie i zawarcia Umowy Sprzedaży należy zarejestrować się za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej Sklepu.
Dodatkowo rejestracja umożliwia Zamawiającemu:

• monitorowanie stanu zamówień;
• monitorowanie indywidualnych rabatów;
• wgląd w historię zakupów;
• kontrolę nad zobowiązaniami wobec IPP i Sklepu.

2. Zamawiający oświadcza, iż podanej przez niego dane osobowe należą do niego, są kompletne, prawidłowe oraz iż zobowiązuje się ponosić wszelkie konsekwencje wynikające w związku z podaniem danych niekompletnych bądź nieprawdziwych.
3. Dane logowania należy traktować jako poufne. IPP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych logowania Zamawiającego oraz konsekwencje, które mogą z tego wyniknąć.
4. Zamówienia złożone za pośrednictwem utraconych danych Zamawiającego zostaną wysłane na adres wskazany przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.
5. Każdorazowe zagubienie danych logowania Zamawiający zobowiązany jest zgłosić IPP za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego sklep@dominteligentny.ipp.com.pl.
6. Zamawiający ma możliwość odzyskania danych logowania za pośrednictwem Sklepu poprzez przekazanie Zamawiającemu nowego hasła na podany podczas rejestracji adres e-mail.
7. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Sklepu są realizowane w kolejności ich złożenia.
8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. W przypadku płatności realizowanych za pomocą szybkich przelewów online przyjęcie zamówienia dokonuje się w momencie zaksięgowania wpłaty za towar. W przypadku płatności na podstawie faktury pro forma – przyjęcie zamówienia dokonuje się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
9. W przypadku zamówienia na kwotę przekraczającą 20.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto). Administracja Sklepu zastrzega sobie prawo do konsultacji z Zamawiającym ostatecznego kształtu oraz kosztu Zamówienia przed jego realizacją.

§3 Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sklepem może być realizowany za pośrednictwem:

• poczty e-mail (sklep@dominteligentny.ipp.com.pl);
• formularza kontaktowego na stronie sklepu;
• telefonicznie (+48 722 344 844);
• osobiście, w showroomie IPP w Warszawie (al. Stanów Zjednoczonych 34/U1).

§4 Ceny w Sklepie

1. Ceny podawane w Sklepie są wyrażane w złotych polskich (PLN).
2. Dla Zalogowanych stosowane są ceny produktów brutto.
3. Dla Integratorów stosowane są ceny produktów netto.
4. Ceny produktów są wiążące dla Zamawiającego i Sklepu w chwili składania zamówienia. Wyjątek stanowią ceny zawierające ewidentne błędy edytorskie.
5. Administracja Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w ofercie, oferowania Produktów na preferencyjnych warunkach dla Integratorów, wprowadzania do oferty nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu i wprowadzania zmian w treści opisów produktów.


§5 Zawarcie umowy

1. Po złożeniu Zamówienia Administracja Sklepu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Zamawiającego przez Administrację Sklepu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia IPP o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 1 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

§6 Obowiązki Sklepu

1. IPP, jako zarządca Sklepu, jest zobowiązane do dostarczenia Zamawiającemu produktów pozbawionych wad i w pełni funkcjonalnych.
2. IPP ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego w przypadku sprzedaży produktu z wadą fabryczną lub fizyczną (rękojmia). Zakresy tej odpowiedzialności reguluje Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
3. IPP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionych produktów, do których doszło podczas transportu. 

§7 Polityka prywatności

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”,.) IPP zapewnia ochronę powierzonych przez Zalogowanych danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest IPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy alei Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036, NIP 526-27-09-819; KRS 0000168495; REGON 015512820.
3. Zapewniamy również, że dane osobowe Zalogowanych będą wykorzystywane jedynie do celów realizacji zakupów oraz – jeśli Zalogowany wyrazi odpowiednią zgodę – do celów marketingowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
4. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności, informacje dotyczące praw Zalogowanych obowiązku informacyjnego dotyczącego danych osobowych oraz stosowanych przez IPP plików cookies, znajdują się pod adresem internetowym: https://dominteligentny.ipp.com.pl/content/18-polityka-prywatnosci.

§8 Wysyłka

1. Do zamówień dotyczących dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polski, o wadze maksymalnej 5 kilogramów oraz o wartości poniżej kwoty 3000 zł netto zostaną doliczone koszty przesyłki w wysokości 20 zł netto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100 netto).
2. Zamówienia dotyczące dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polski, o wadze maksymalnej 5 kilogramów oraz o wartości powyżej kwoty: 3000 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 netto) dostarczane są bezpłatnie na terenie Rzeczypospolitej Polski.
3. W przypadku wybrania przez Zamawiającego adresu dostawy poza granicami Polski lub w przypadku zamówień, których waga przekracza 5 kilogramów kwota przesyłki jest ustalana indywidualnie.
4. Koszty przesyłki mogą być wyższe w zależności od parametrów, ubezpieczenia i charakteru przesyłki.
5. IPP oferuje następujące sposoby wysyłki Zamówienia – przesyłka kurierska albo przesyłka kurierska pobraniowa. Sposób wysyłki wybiera Zamawiający w momencie składania Zamówienia, w formularzu na stronie Sklepu.
6. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego Zamówienia w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Administracją Sklepu.
7. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, Zamówienie powróci do siedziby Sklepu, a Zamawiający zostanie obciążony kosztami wysyłki Zamówienia.
8. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia Produktów dostępnych w magazynie Sklepu wynosi 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku w przypadku wysyłki Zamówienia lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem.
9. W przypadku zamówienia Produktów niedostępnych w magazynie Sklepu termin dostawy jest ustalany z Zamawiającym indywidualnie.
10. Możliwe jest podzielenie Zamówienia na kilka partii, w zależności od dostępności Produktów na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
11. Do zamówienia dołączona będzie faktura VAT, której wersja elektroniczna zostanie wysłana w momencie zaksięgowania przelewu.
12. W momencie nadania towaru Zamawiający otrzyma list przewozowy oraz informacje o przesyłce na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
13. Administracja Sklepu zastrzega sobie prawo wyboru optymalnej firmy kurierskiej, w zależności od Zamówienia oraz dostępności usług.
14. O zmianach w wyborze firmy kurierskiej Administracja Sklepu poinformuje Zamawiającego niezwłocznie. 

§9 Zasady kompletowania przesyłek oraz wysyłki

1. Koszty dostawy Zamówienia są automatycznie dodawane do faktury jako odrębna pozycja.
2. Na czas wysyłki składa się:

• czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, oczekiwanie na płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, przygotowanie przesyłki)
• czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Jeśli nie ustalono inaczej, Zamówienie Produktu dostępnego na magazynie IPP zostanie wysłane przez Sklep nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności.
4. Faktury wystawiane są w momencie zaksięgowania opłaty za Zamówienie.
5. Wraz z zamówieniem wysyłana jest fizyczna faktura VAT (jej kopa jest wysyłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego). Do wybranych produktów dołączany jest odpowiedni dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki Zamawiający winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. Uszkodzenie przesyłki powinno być niezwłocznie zgłoszone kurierowi dostarczającemu przesyłkę – w takim wypadku zalecane jest sporządzenie protokołu szkodowego.
7. W przypadku niekompletnego zamówienia lub kłopotów z oczekiwaną funkcjonalnością Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Administracją Sklepu w celu wyjaśnienia tej sprawy. 


§10 Sposoby płatności

1. Formy płatności dostępne w Sklepie:

• przedpłata (szybka płatność, przelew na podstawie faktury pro forma, płatność kartą);
• płatność odroczona (Faktura Vat ze wskazanym terminem płatności);
• płatność za pobraniem.

2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. W przypadku finansowania na podstawie umowy kredytu warunki finansowania określone są w umowie kredytu.
5. Przedpłaty dokonują nowi Zamawiający, a także Zamawiający którzy już współpracują z IPP, ale nie dokonali jeszcze Zamówień i płatności na kwotę w sumie minimum 4000 zł netto (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych netto). W szczególnych okolicznościach Administracja Sklepu może podjąć decyzję o umożliwieniu przedpłaty Zamawiającemu, który nie spełnia tego warunku.
6. Aby zyskać możliwość płatności odroczonej, Zamawiający musi dokonać Zamówień na łączną kwotę przekraczającą 4000 zł netto (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych netto).
7. W przypadku braku terminowego zaksięgowania płatności za Zamówienie w ramach płatności odroczonej (określonego na fakturze VAT), Administracja Sklepu wykonuje następujące czynności:

• po upływie trzech dni od dnia terminu płatności – wysyła do Zamawiającego powiadomienie o zaległości (na adres mailowy podany w formularzu rejestracji w Sklepie);
• po upływie 7 dni od dnia terminu płatności– telefoniczne powiadamia Zamawiającego o zaległości (na numer telefonu podany w formularzu rejestracji w Sklepie);
• po upływie 14 dni od dnia terminu płatności– ponowne, mailowo wzywa do zapłaty Zamawiającego z 7 dniowym terminem zapłaty, jednocześnie informując o wezwaniu telefoniczne;
• po upływie 30 dni od dnia terminu płatności – do Zamawiającego zostaje wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty z informacją o anulowaniu płatności odroczonej oraz o możliwości przywrócenia płatności odroczonej w przypadku zapłaty należności w terminie u wraz z informacją, iż w przypadku braku zapłaty należności w terminie, sprawa zostanie wniesiona na drogę sądową, a Zamawiający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

8. Jeżeli Zamawiający, po opłaceniu Zamówienia i ponownym przywróceniu płatności odroczonej, ponownie nie ureguluje płatności za Zamówienie z płatnością odroczoną, traci możliwość ponownego korzystania z tej możliwości. Przywrócenie możliwości płatności odroczonej może wtedy nastąpić na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
9. Administracja sklepu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odroczenia płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
10. W przypadku Zamówień dotyczących dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunki płatności i dostawy ustalane będą indywidualnie.


11 Szczegółowe dane dotyczące przelewu

1. Przelewy za Zamówienia, na podstawie faktur pro forma, należy kierować na numer rachunku podany na odpowiednim dokumencie.
2. Numer rachunku bankowego należącego do Sklepu to: 61 1240 1037 1111 0010 7462 8053
3. W tytule przelewu należy wpisać indywidualną sygnaturę Zamówienia, podaną w mailu potwierdzającym Zamówienie, który Zamawiający otrzymał na adres podany podczas rejestracji.
4. Administracja Sklepu zastrzega, że może ustalić z Zamawiającym indywidualne warunku realizacji Zamówienia i płatności za nie. Takie ustalenia mogą dokonać się w korespondencji mailowej. mailowej.


§12 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zamawiający, będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni roboczych, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego (kurier, itp.) weszła w posiadanie Zamówienia.
3. Jeżeli Zamówienie obejmuje wiele elementów, dostarczanych osobno lub w partiach, termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach roboczych od dnia, w którym Zamawiający otrzymał ostatnią część Zamówienia.
4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt IPP lub przekazać go osobie upoważnionej przez IPP do odbioru,. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres IPP.
5. Odstąpienie od umowy Zamawiającego w terminie przekraczającym 14 dni roboczych może mieć miejsce wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z Administracją Sklepu.
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić na podstawie przesłania przez Zamawiającego wiadomości e-mailowej z potwierdzeniem lub odpowiedniego oświadczenia (wysłanego pocztą tradycyjną), w której zawarte będą odpowiednie informacje (imię i nazwisko / nazwa firmy Zamawiającego, pełny adres, numer Zamówienia, numer telefonu oraz adres e-mail podany podczas rejestracji do Sklepu).
7. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy Zamawiający powinien wyszczególnić w oświadczeniu produkty, których dotyczy odstąpienie w treści wiadomości.
8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży przysługuje także Administracji Sklepu w sytuacji, w której Zamówienie nie może być zrealizowane w odpowiednim terminie.


§13 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający otrzymuje zwrot płatności za Zamówienie, za wyjątkiem kosztów dostawy. Zamawiający ponosi koszty zwrotu towaru (wysyłki, dostarczenia, itp.), chyba że Administracja Sklepu zgodzi się na ich poniesienie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zwrócenia zamówionych produktów w oryginalnych opakowaniach, z kompletem akcesoriów dodatkowych i kompletną dokumentacją.
3. Zwrotu opłaty za Zamówienie Administracja Sklepu dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego do opłacenia Zamówienia, chyba że Zamawiający zasygnalizuje wyraźnie wybór innej metody zwrotu.
4. Administracja Sklepu dokona zwrotu środków w momencie dotarcia do siedziby Sklepu wszystkich produktów, których dotyczy zwrot Zamówienia.
5. Zwrot Zamówienia musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający poinformował Administrację Sklepu o odstąpieniu od umowy.
6. Zamawiający w pełni odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów wchodzących w skład Zamówienia i za ich niekompletność, w szczególności za korzystanie z nich w sposób inny niż było to konieczne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionych produktów.
7. W przypadku stwierdzenia zniszczenia przez Zamawiającego zwróconych produktów lub ich uszkodzenia, IPP zastrzega prawo do wstrzymania zwrotu lub pomniejszenia go o wartość strat.
8. IPP nie ponosi odpowiedzialności za złe zabezpieczenie produktów i ich niewłaściwy transport.
9. Zwrotowi ani odstąpieniu od umowy nie podlegają produkty spersonalizowane na zamówienie Zamawiającego (grawery, itp.).
10. Po rozpatrzeniu odstąpienia od umowy Administracja Sklepu skontaktuje się z Zamawiającym i przekaże informację na temat warunków odstąpienia od umowy.
11. Zamawiający ma 7 dni roboczych na odniesienie się do decyzji IPP. W przypadku braku odpowiedzi, Administracja Sklepu potraktuje brak odpowiedzi Zamawiającego jako zgodę na przesłane warunki.
12. Po uzgodnieniu warunków odstąpienia od umowy zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni roboczych od zaakceptowania przesłanych warunków przez Zamawiającego.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art.38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).


§14 Gwarancja

1. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją jakości producenta, chyba że informacja na stronie stanowi inaczej (produkty powystawowe, używane).
2. Zamawiający otrzymuje dwuletnią gwarancję na wszystkie sprzedawane produkty.
3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest faktura VAT lub potwierdzenie realizacji Zamówienia.
4. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych i uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użycia, złej instalacji lub zniszczenia w wyniku złego funkcjonowania instalacji elektrycznej.
5. Urządzenia, które wymagają serwisu lub naprawy gwarancyjnej Zamawiający przesyła na koszt własny.
6. Zamawiający traci prawo do gwarancji:

• w momencie upływu terminu gwarancji, wymienionego w punkcie 2. niniejszego paragrafu;
• w momencie dokonania zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Zamawiającego;
• w przypadku eksploatacji produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz dokumentacją produktową;
• w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Produktu;
• w przypadku gdy uszkodzenia lub wady Produktu powstały na skutek szkodliwego promieniowania, uszkodzenia mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej, zalania, itp.;
• w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Produktu.


§15 Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, kłopotów z funkcjonowaniem wynikających z wad fabrycznych lub złego transportu, Zamawiający chcący skorzystać z gwarancji powinien:

• powiadomić Administrację Sklepu za pośrednictwem wiadomości e-mail (sklep@dominteligentny.ipp.com.pl), telefonicznie (+48 722 344 844), osobiście lub za pomocą formularza na stronie Sklepu o zaobserwowanej wadzie i ustalić warunki transportu;
• przed wysyłką reklamowanego produktu Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć Produkt na czas transportu (umieścić w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio przygotować Produkt do transportu); Administracja Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wynikłe w wyniku złego przygotowania Produktu do przesłania. Uszkodzenia będące wynikiem niedostatecznego zabezpieczenia reklamowanych Produktów nie podlegają procedurze reklamacyjnej. 

2. Do Produktu reklamowanego, Zamawiający, jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:

• dowód zakupu (lub numer Zamówienia);
• dokument gwarancyjny, jeśli był dołączony do produktu;
• dokładny opis usterki/uszkodzenia;
• dane kontaktowe (adres zwrotny, numer telefonu/adres e-mail).

3. Administracja Sklepu nie uwzględni zgłoszenia reklamacji i nie dokona żadnych napraw w przypadku zgłoszeń nie zawierających wszystkich załączników wskazanych powyżej.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane bądź informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administracja Sklepu skontaktuje się z Zamawiającym w celu uzupełnienia informacji.
5. Sprzedawca obowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego Produktu. 

§16 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Zamawiającego nie będącego konsumentem.
2. IPP przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Zamawiającym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Zamawiającego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do IPP.
3. W wypadku Zamawiających nie będących konsumentami IPP ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Zamawiającego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez IPP Produktu przewoźnikowi na Zamawiającego nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Zamawiającemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika Zamawiający nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność IPP z tytułu rękojmi za Produkt wobec Zamawiającego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Zamawiającego nie będącego konsumentem IPP może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Zamawiającego stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność IPP w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. IPP ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy IPP, a Zamawiającym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IPP.


§17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do przedmiotowych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§18 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2019 roku.
2. IPP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz Polityki Prywatności z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień w/w dokumentów.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Zamawiających będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu oraz Polityki Prywatności, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie Sklepu.
5. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

// Szeroka oferta

Najlepsze urządzenia
do inteligentnego domu

// Szybka dostawa

Nie musisz długo czekać
na przesyłki od nas

// Najlepsze ceny

Inteligentny dom
w najlepszych scenach